INSPIRES Sp. z o. o. oraz Stowarzyszenie Podwórkowe Anioły realizuje projekt Start do lepszej przyszłości w ramach Poddziałania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji : 01.08.2019r. - 31.07.2020r.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawod. i szans na zmianę lub podjęcie zatrudnienia u 72 os. w wieku 18-29lat(47K/25M) znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej zamieszkujących woj. mazowieckie subregion radomski przez zapewnienie im kompleksowego wsparcia na podstawie IPD do 05.2020r.